Voorwaarden

Bovenkant formulier

Gebruiksvoorwaarden Boellie b.v.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Het platform BOELLIE (de "Site") wordt beheerd en gehost door Boellie b.v. (KVK: 86402269).

Vóór registratie op de Site, moet elke Gebruiker deze Algemene Voorwaarden (de "Voorwaarden") lezen die een juridisch bindende overeenkomst vormen tussen u en BOELLIE met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de Site, en zich ertoe verbinden deze regels na te leven.  Om te bevestigen dat u dit hebt gedaan en uw BOELLIE-account aan te maken, accepteert u de Voorwaarden als dat tijdens het registratieproces wordt gevraagd. Iedere Gebruiker dient ook het Privacybeleid te lezen. 

Begrippen met een hoofdletter worden gedefinieerd in Hoofdstuk 1 van deze Voorwaarden.

 1. DEFINITIES

Als de volgende termen met een hoofdletter in deze Voorwaarden worden gebruikt, hebben zij de definities zoals uiteengezet in dit hoofdstuk. Als u een met een hoofdletter geschreven term tegenkomt, verwijzen wij u naar het hoofdstuk Definities.

Aanvullende Dienst(en) - betekent de aanvullende betaalde diensten die door BOELLIE worden geleverd en op de Site worden aangeboden (zoals Kwispelen en Een pootje geven), waarvoor een extra vergoeding is vereist en waarop Aanvullende Voorwaarden van toepassing kunnen zijn; 

Koper - elke Gebruiker die een of meer Artikel(en) op de Site koopt of wenst te kopen;

"Plaats bod" knop/ "Plaats bod" - betekent de knop die op elke Artikelpagina wordt weergegeven, zodat Kopers aan kunnen geven dat ze bereid zijn een bedrag te betalen voor een Artikel op de Site.

Marktplein - betekent het elektronische Marktplein van Artikelen die Verkopers te koop aanbieden via de Site. Het Marktplein heeft verschillende rubrieken voor elke Artikelcategorie;

Inhoud - heeft de betekenis zoals vermeld in artikel 8.1;

Indieningstermijn geschil – een geschil moet binnen 5 werkdagen worden ingediend via het klachtenformulier;

Artikelen - betekent de goederen/artikelen die Gebruikers op het Marktplein vermelden, teneinde deze te verkopen;

Hostingdiensten - betekent de hostingdiensten die worden aangeboden door BOELLIE op of via de Site, die Gebruikers in staat stellen Artikelen op het Marktplein te plaatsen, aanbiedingen voor verkoop op de Site te vinden en te onderzoeken, en om in privé en/of in het openbaar te communiceren;

Privéberichten - communicatie via uitwisseling van privéberichten tussen Gebruikers via het berichtensysteem van de Site, waarbij de berichten niet publiekelijk op de Site worden weergegeven;

Privacybeleid - betekent het document waarin de wijze is vastgelegd waarop BOELLIE persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, verwerkt, opslaat en doorgeeft;

Verkoper - betekent iedere Gebruiker die een of meer Artikel(en) op het Marktplein van de Site vermeldt. Ten behoeve van betalingsdienstverleners is de Verkoper een persoon die ten minste één Transactie van een verkocht Artikel heeft voltooid;

Artikel niet volgens beschrijving - wanneer een artikel niet volgens de beschrijving is kan BOELLIE het account van de Verkoper voor onbepaalde tijd beperken;

Site - betekent de BOELLIE-Site, apps en alle andere middelen om toegang te krijgen tot het platform van BOELLIE. De "Site" omvat de Diensten en alle content, tools, functies en functionaliteiten die op of via het platform worden aangeboden;

Accounts voor sociale netwerken van BOELLIE - betekent de accounts van BOELLIE op Facebook, Google+, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube, TikTok en andere sociale netwerken waar informatie wordt verstrekt over de Site en de aangeboden Diensten en de inhoud die door Gebruikers wordt gepubliceerd, wordt gedeeld;

Voorwaarden - betekent de bindende overeenkomst tussen BOELLIE en de Gebruiker, zoals gedefinieerd in het eerste artikel van deze Voorwaarden;

Totale prijs - betekent het totale bedrag dat verschuldigd is voor een Transactie, bestaande uit de door de Verkoper en Koper vastgestelde prijs voor het/de Artikel(en);

Gebruiker - betekent elke persoon die een account op de Site heeft aangemaakt en deze Voorwaarden heeft aanvaard; 

Gebruikersaccount of Account - betekent het account van de Gebruiker dat is aangemaakt bij registratie op de Site; 

Bezoeker - betekent elke persoon die de Site bezoekt, maar geen Account heeft aangemaakt.

 1. INLEIDING

2.1 Welkom op de site. Lees deze Voorwaarden zorgvuldig. Hierin worden de voorwaarden uiteengezet waaronder u de Site mag gebruiken. Indien u akkoord gaat met deze Voorwaarden, kunt u onze Site als Gebruiker gebruiken en kunt u als Koper en Verkoper van Artikelen optreden op de Site. Indien u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, mag u de Site niet gebruiken. 

2.2 Diensten. BOELLIE biedt Hostingdiensten aan als tussenpersoon tussen Koper en Verkopers. BOELLIE is volledig verantwoordelijk voor de door haar geleverde Diensten, binnen de grenzen van haar verplichtingen en onder de voorwaarden zoals bepaald in deze Voorwaarden. BOELLIE is geen partij bij enige Transactie tussen Gebruikers. BOELLIE koopt, verkoopt de op de Site getoonde Artikelen niet. 

2.3 Wie kan de site niet gebruiken. De Site is niet bestemd voor gebruik door personen jonger dan 18 jaar. Als u een ouder of voogd bent van een persoon van jonger dan 18 jaar, kunt u een account aanmaken en deze Voorwaarden aanvaarden namens die minderjarige, u bent dan volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de Site door de minderjarige en erkent dat de Site bedoeld is voor personen van 18 jaar en ouder.

2.4 Bezoekers. Als u Bezoeker van de Site bent, kunt u Artikelen in het Marktplein zoeken en bekijken en andere op de Site gepubliceerde informatie lezen. U wordt echter niet als Gebruiker beschouwd en u kunt geen gebruik maken van de Diensten. Deze Voorwaarden kunnen voor u informatief zijn.

2.5 Aanmaken van een Account. Om Artikelen op de Site te kopen of te verkopen, moet u zich eerst registreren op de Site en een Gebruikersaccount aanmaken. Wanneer u zich op de Site registreert, verbindt u zich ertoe om waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige informatie te verstrekken. Het is van belang dat u altijd uw Accountgegevens bijhoudt en tijdig bijwerkt om deze informatie te allen tijde actueel en volledig te houden. Via het registratieproces wordt Gebruikers gevraagd voornaam, achternaam, e-mailadres, woonplaats, in welk land de gebruiker woont en een wachtwoord te verstrekken om de Site in staat te stellen u telkens als u de Site bezoekt te identificeren. Wij zullen deze gegevens gebruiken voor de doeleinden en op de wijze zoals beschreven in het Privacybeleid. Om uw Gebruikersaccount te beschermen en om de veiligheid van andere Gebruikers te waarborgen, kan BOELLIE van tijd tot tijd de in uw Gebruikersaccount opgenomen informatie verifiëren of u vragen relevante vragen te beantwoorden, relevante informatie te verstrekken of te helpen bij verificatieprocedures (de "Beveiligingsprocedures").  Beveiligingsprocedures zijn bedoeld om te bevestigen dat u de persoon bent die toegang heeft tot en/of transacties uitvoert vanaf uw Gebruikersaccount. Deze zijn redelijk en staan in verhouding tot de nagestreefde beveiligingsdoelstellingen. In het kader van de Beveiligingsprocedures kan BOELLIE het telefoonnummer, e-mail, creditcard, bankpas of andere betaalwijze van de Gebruiker of bankrekening van de Gebruiker verifiëren. 

2.6 Wijzigingen in deze Voorwaarden. Behoudens onderstaand artikel 2.7 zijn wijzigingen in deze Voorwaarden onderworpen aan uw voorafgaande goedkeuring.  Indien u 30 dagen na de datum van kennisgeving van wijzigingen de Algemene Voorwaarden niet hebt geaccepteerd, behoudt BOELLIE zich het recht voor om het gebruik van de Site door een Gebruiker te beperken totdat de bijgewerkte voorwaarden zijn geaccepteerd. 

2.7 Eenzijdige wijzigingen van deze Voorwaarden. BOELLIE kan deze Voorwaarden eenzijdig wijzigen in geval van een geldige reden en om:

a. de Voorwaarden aan te passen aan wet- of regelgeving die van kracht is of worden aangenomen.

b. de Voorwaarden aan te passen aan een beslissing van een gerechtelijke instantie, een consumentenbureau of van een andere bevoegde instantie die van invloed is op de inhoud van de Site of de daarop aangeboden Diensten;

c. misbruik of schade te voorkomen of om veiligheidsredenen;

d. wijzigingen in onze Diensten weer te geven conform artikel 2.9;

e. veranderingen en ontwikkelingen in de wijze waarop BOELLIE de onderneming uitoefent te weerspiegelen;

f. veranderingen in de marktomstandigheden of de standaardpraktijk in de sector te weerspiegelen.

g. redactionele veranderingen aan te brengen in deze Voorwaarden (bijvoorbeeld het corrigeren van grammaticale of spellingsfouten) voor zover deze veranderingen de inhoud of de betekenis van deze Voorwaarden niet wijzigen

Indien BOELLIE een van de hierboven genoemde wijzigingen doorvoert, zal BOELLIE de Gebruikers tien dagen voorafgaand aan de ingangsdatum van de wijzigingen op de hoogte stellen van de gewijzigde Voorwaarden, tenzij:

a. BOELLIE wettelijk verplicht is de wijzigingen onmiddellijk of binnen een kortere periode worden doorgevoerd xin overeenstemming met Artikel 2.7 (g) hierboven, in dat geval treden deze met onmiddellijke ingang in werking; of

b. de wijzigingen worden doorgevoerd in overeenstemming met Artikel 2.9 hieronder, in dat geval zal BOELLIE de Gebruikers 15 dagen voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding informeren over de gewijzigde Voorwaarden. 

Vanaf de ingangsdatum kunt u de Diensten van BOELLIE blijven gebruiken in overeenstemming met de gewijzigde voorwaarden. De wijzigingen hebben geen terugwerkende kracht en zijn niet van toepassing op transacties die u eerder op de Site hebt gedaan. Deze wijzigingen hebben geen nadelige gevolgen voor de kwaliteit of de eigenschappen van de aan u geleverde Diensten waarvoor u BOELLIE reeds hebt betaald.

Indien u niet akkoord gaat met de voorgestelde wijzigingen, kunt u uw relatie met BOELLIE te allen tijde kosteloos beëindigen. In dat geval blijft BOELLIE haar verplichtingen nakomen met betrekking tot alle lopende Transacties die u reeds op BOELLIE hebt geplaatst.

 

2.8 Elke wijziging van deze Voorwaarden die op de Site wordt gepubliceerd, zal onmiddellijk van toepassing zijn op de Gebruikers die het online registratieproces doorlopen na publicatie van deze wijzigingen op de Site.

2.9 Wij kunnen nieuwe Diensten, functies en functionaliteiten toevoegen aan onze Diensten, zonder de kwaliteit of de eigenschappen te verminderen van (i) de aan u verleende Diensten waarvoor u BOELLIE reeds hebt betaald, (ii) de Hostingdiensten die aan u worden aangeboden met betrekking tot de Publicaties en Inhoud die u reeds op de Site hebt geplaatst.

 1. VERMELDING VAN ARTIKELEN OP DE SITE

3.1 Toegestane Artikelen. Op de Site mogen alleen Artikelen worden vermeld die voldoen aan alle volgende voorwaarden:

3.1.1 Het Artikel moet behoren tot één van de categorieën die op de Site worden vermeldt. TEN STRENGSTE VERBODEN: De koop en verkoop van levende en niet-levende dieren, alsmede delen van niet-levende dieren zoals bijvoorbeeld bont, vacht, hoorns, etc.

3.1.2 De Verkoper moet bevoegd zijn de eigendom van het Artikel over te dragen;

3.1.3 De Verkoper mag geen dropshipping Artikelen op de Site vermelden;

3.1.4 De verkoop, gebruik of het bezit van het Artikel mag geen inbreuk maken op de rechten van derden (met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten) en mag geen lokale, nationale of internationale toepasselijke wet- of regelgeving schenden. Het artikel moet veilig zijn; en 

3.1.5 Het Artikel dient te voldoen aan alle gangbare eisen op de markt, tenzij er een andersluidende overeenkomst bestaat tussen de Koper en de Verkoper.

3.1.6 Het plaatsen van een Advertentie. Om een Artikel te plaatsen op de Site dient Verkoper zich te houden aan alle regels van deze voorwaarden. De Verkoper dient de vragenlijst in te vullen, waaronder het selecteren van een categorie die het Artikel het meest nauwkeurig weergeeft en ten minste één (of meer, indien nodig, afhankelijk van het Artikel) geüploade foto van goede kwaliteit. Verkopers kunnen geen gebruik maken van bestaande foto's op internet en/of foto's van een soortgelijk artikel. De beschrijving en foto's van het Artikel dienen de werkelijke kwaliteit en het uiterlijk van het Artikel weer te geven, alsmede eventuele fouten, gebreken of wijzigingen die van invloed zijn op het Artikel.

3.2 Aanbod tot verkoop. Wanneer een Verkoper een Artikel op de Site te koop aanbiedt, vormt dit een aanbod tot verkoop van het desbetreffende Artikel door de Verkoper, die door een Koper kan worden aanvaard.

3.3 Het aanpassen van een Advertentie. De Verkoper die het Artikel heeft gepubliceerd, kan dit te allen tijde intrekken of de prijs wijzigen voordat hij met een Gebruiker in contact treedt voor de verkoop of omruil van het betreffende Artikel.

3.4 Aanvullende Diensten. Verkoper kan besluiten tot aankoop van Aanvullende Diensten, zoals diensten die bedoeld zijn om de zichtbaarheid van zijn Artikelen op de Site te verbeteren. Aanvullende Voorwaarden die van toepassing zijn op Aanvullende Diensten (indien van toepassing), dienen afzonderlijk door Gebruiker te worden aanvaard. Deze worden aanvaard bij het aangaan van de Aanvullende dienst.

3.4.1 Lijst van Aanvullende Diensten. BOELLIE biedt de volgende aanvullende diensten aan:

a. Een pootje geven. Gebruikers kunnen de zichtbaarheid van een bepaald Artikel in de zoekresultaten van het Marktplein vergroten door een "Een pootje geven" te kopen. BOELLIE verstrekt de Gebruiker dagelijkse statistieken over het aantal views door Gebruikers van de Artikelen die een pootje hebben gekregen.

Een pootje geven kan worden gekocht voor een bepaalde duur (bijv. één of meerdere dagen) en de vergoeding is afhankelijk van de gekozen duur en de Artikelcategorie. Een pootje geven is geldig voor de betreffende duur of tot het moment dat het Artikel is verkocht, afhankelijk van wat het eerst plaatsvindt. Een pootje geven is een geautomatiseerde dienst voor eenmalig gebruik en is niet overdraagbaar van het ene naar het andere Artikel of tussen gebruikers. Indien een Artikel die een pootje heeft gekregen wordt verwijderd omdat het niet aan deze Voorwaarden voldeed, wordt de prijs van Een pootje geven niet gerestitueerd. 

b. Kwispelen. Artikelen die op de site worden vermeld, kunnen worden gepromoot naar een aparte sectie op de homepage. BOELLIE verstrekt de Gebruiker dagelijkse statistieken over het aantal views door Gebruikers van de advertenties die Kwispelen. 

Kwispelen kan worden gekocht voor een bepaalde duur (bijv. één of meerdere dagen) en de vergoeding is afhankelijk van de gekozen duur en de Artikelcategorie. Een pootje geven is geldig voor de betreffende duur of tot het moment dat het Artikel is verkocht, afhankelijk van wat het eerst plaatsvindt. Kwispelen is een geautomatiseerde dienst voor eenmalig gebruik en is niet overdraagbaar van het ene naar het andere Artikel of tussen gebruikers. Indien een Artikel die Kwispelt wordt verwijderd omdat het niet aan deze Voorwaarden voldeed, wordt de prijs van Kwispelen niet gerestitueerd. 

c. Kwispelen voor bedrijven. Bedrijven kunnen zonder het plaatsen van een advertentie toch zichtbaar zijn op de Site met een websitevermelding. Deze zal zichtbaar zijn op een aparte pagina van de Site. De websitevermelding is steeds voor een volledige maand en stopt automatisch na afloop van de betreffende maand. De factuur van deze dienst dient uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan de maand voldaan te zijn.

3.4.2 Betaling voor Aanvullende Diensten. De duur van een pootje geven of Kwispelen en de toepasselijke vergoedingen worden aan de Gebruiker getoond voordat tot betaling wordt overgegaan. Om voor Aanvullende Diensten te betalen, verstrekt de Gebruiker zijn creditcard- of betaalkaartgegevens of noodzakelijke gegevens van een andere betaalmethode die beschikbaar is op de Site. Indien een Gebruiker een creditcard of betaalpas of andere betaalmethode die vermoedelijk van een derde is op Site verstrekt, kan de Gebruiker verplicht worden aanvullend bewijs te legitimeren leveren dat deze credit kaart, betaalpas of andere betaalmethode daadwerkelijk van de Gebruiker is. Een bevestiging van de aankoop wordt verzonden naar de e-mail behorende bij het account van de Gebruiker. Bij de aankoop van Aanvullende Diensten bevestigen Gebruikers dat BOELLIE onmiddellijk zal beginnen met het aanbieden van deze Aanvullende Diensten zodra betaling is voltooid en doen zij uitdrukkelijk afstand van hun herroepingsrecht met betrekking tot deze Aanvullende Diensten.

3.5 Verwijderen van inhoud. In overeenstemming met de regels in artikel 8.4 hieronder of na door de bevoegde autoriteiten naar behoren in kennis te zijn gesteld, zal door BOELLIE alle evident onrechtmatige Inhoud onverwijld worden verwijderd. BOELLIE kan ook geautomatiseerde software en algoritmen gebruiken om Artikelen of Inhoud onmiddellijk, zonder voorafgaande kennisgeving, op te sporen en te verwijderen van de Site die:

a. evident onrechtmatig zijn of in strijd zijn met toepasselijke regelgeving;

b. in strijd zijn met goede zeden of openbare orde;

c. anderszins deze Voorwaarden.

De desbetreffende Gebruiker kan bezwaar maken tegen de beslissing van BOELLIE zoals beschreven in onderstaand artikel 13.9. 

Het gebruik van dergelijke geautomatiseerde software door BOELLIE kan niet worden gezien of opgevat als een toezegging om toezicht te houden op, of een verplichting tot actief zoeken naar onrechtmatige activiteiten en of Inhoud gepubliceerd op de Site en, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, geen aanleiding geven tot aansprakelijkheid voor BOELLIE.

  1. HET KOPEN VAN ARTIKELEN OP DE SITE 

4.1 Via de knop "Plaats bod" kunnen de kopers een bod doen op een artikel op de Site. De Verkoper ontvangt een privébericht en kan ervoor kiezen om op het bod in te gaan. Koper en verkoper zijn  zelf verantwoordelijk voor betaling en verzending van het desbetreffende artikel.

Artikelen op de Site kopen. Na het overeenkomen van de voorwaarden voor aankoop van het artikel wordt Koper partij bij volgende overeenkomst: 

4.1.1 Overeenkomst tussen Koper en Verkoper. Zowel de Koper als de Verkoper erkennen dat de voltooiing van de betaling door de Koper een juridisch bindende overeenkomst vormt tussen de Koper en de Verkoper op basis van (i) de beschrijving en foto's van het Artikel, (ii) de voorwaarden die zijn overeengekomen tussen de Koper en de Verkoper en (iii) de desbetreffende voorwaarden die in deze Voorwaarden zijn opgenomen. De Koper verbindt zich tot betaling van het Artikel en de Verkoper verbindt zich ertoe het Artikel in eigendom over te dragen. Voor alle duidelijkheid: BOELLIE is geen partij bij deze overeenkomst.

4.2 Aankopen gedaan zonder gebruik te maken van de knop "Plaats bod" worden uitsluitend voor risico van de Gebruikers gedaan. Voor zover wettelijk toegestaan, is BOELLIE niet verantwoordelijk voor en wijst alle aansprakelijkheid af die voortvloeit uit of verband houdt met aankopen die op de Site worden gedaan. Voor uw veiligheid en die van de transacties nodigen wij u uit om Transacties te voltooien via de knop "Kopen" en geen transacties buiten de Site te verrichten.

  1. BETALEN VOOR EEN ARTIKEL 

5.1 De betalingswijze valt onder eigen verantwoordelijkheid van de Koper en Verkoper en dient door Koper en Verkoper overeen te komen. BOELLIE is geen partij bij deze overeenkomst.

Gebruikers zijn uitsluitend en volledig verantwoordelijk voor het verstrekken van nauwkeurige informatie in verband met creditcards, betaalkaarten en enige andere op de Site aangeboden betalingsmethoden en BOELLIE wijst voor zover toegestaan onder toepasselijke wetgeving hierbij alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor door Gebruiker verstrekte informatie af.

5.2 Gebruiksbeperkingen van het plaatsen van een Advertentie: 

5.2.1 Geen Gebruik door Derden. Het recht om een Advertentie te plaatsen is alleen voor verkoop op eigen naam van een Gebruiker. Een Gebruiker mag het (recht op/gebruik van het)  Artikel niet doorverkopen, verhuren of anderszins door derden laten gebruiken om deze derden in staat te stellen hun diensten te betalen. 

5.2.2 Uitsluitend toegestane Artikelen. Het plaatsen van een Advertentie geldt uitsluitend voor Transacties met betrekking tot de Artikelen op de Site en niet voor andere producten of diensten. 

5.3 Valuta; Belastingen. Alle prijzen op de Site zijn uitgedrukt in euro's (EUR), inclusief eventuele van toepassing zijnde btw.

  1. VERZENDING VAN DE ARTIKELEN 

6.1 Verzendopties. BOELLIE levert geen transportdiensten. Koper en Verkoper dienen samen een verzendmethode overeen te komen. 

6.2 Verplichting tot verzending. Zodra de Totale Prijs door de Koper is betaald, is de Verkoper verplicht het Artikel binnen tien (10) werkdagen aan de Koper te verzenden. Indien de Verkoper het Artikel niet binnen deze termijn verzendt, kan BOELLIE de Transactie annuleren. Het voorgaande doet geen afbreuk aan enige vordering die de Koper op de Verkoper kan hebben, op grond van toepasselijke wetgeving, wegens het niet of niet tijdig leveren van het Artikel.

  1. INTERACTIE EN BERICHTEN OP DE SITE

7.1 Privéberichten

De uitwisseling van privéberichten tussen Gebruikers is uitsluitend bedoeld om informatie uit te wisselen tussen Gebruikers over de Artikelen op Het Marktplein. Indien een Gebruiker privéberichten naar een andere Gebruiker stuurt, dient hij/zij ervoor te zorgen dat:

a. geen berichten of informatie wordt verstuurd met reclame;

b. geen spam of content wordt verstuurd waardoor virussen of wormen worden verspreid;

c. geen massa-e-mailberichten van welke aard dan ook worden verstuurd (wanneer een bericht naar meer dan vijf Gebruikers wordt verstuurd of wanneer hetzelfde bericht wordt gekopieerd en verzonden naar Gebruikers die daar niet om hebben gevraagd);

d. geen berichten worden verstuurd met een tekst die in strijd is met wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is en met de goede zeden of openbare orde, of berichten die ongepast, beledigend of lasterlijk zijn of anderszins als onverenigbaar met deze Algemene Voorwaarden en de belangen van Gebruikers worden beschouwd;

e. geen berichten worden verstuurd van onwettige aard of waardoor anderszins wordt gepoogd schade toe te brengen aan andere Gebruikers en/of de Site;

f. geen berichten worden verstuurd die gekwalificeerd kunnen worden als intimidatie van welke aard dan ook.

BOELLIE kan geautomatiseerde software en algoritmes gebruiken om inhoud van privéberichten op te sporen die in strijd zijn met goede zeden en openbare orde, of die wijzen op frauduleus gedrag. Indien de geautomatiseerde software dergelijke inhoud detecteert in een privébericht, en zonder afbreuk te doen aan andere rechtsmiddelen die ter beschikking staan van BOELLIE, (i) kan het privébericht en de Gebruiker kan worden geblokkeerd en/of kan het privébericht kan worden verborgen voor de Gebruiker aan wie deze is verzonden, en (ii) kan de Gebruiker die een dergelijk privébericht heeft verzonden een waarschuwing ontvangen waarin de Gebruiker wordt gewezen op zijn/haar verplichting om aan deze Voorwaarden te voldoen, en waarin de Gebruiker wordt geïnformeerd dat BOELLIE nadere stappen kan ondernemen zoals beschreven in onderstaand artikel 12, zoals het opschorten van het account van de Gebruiker in geval van verdere schendingen. Het gebruik van dergelijke geautomatiseerde software door BOELLIE kan niet worden gezien of opgevat als een maatregel om toezicht te houden op, of een verplichting om actief te zoeken naar onrechtmatige activiteiten en/of inhoud op de Site en, voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving, geen aanleiding geven tot aansprakelijkheid voor BOELLIE.  

7.2 Uitwisseling van feedback tussen Gebruikers

Nadat een Transactie is afgerond, kunnen Koper en Verkoper beoordelingen over elkaar publiceren op de Site. Er wordt geen vergoeding gegeven aan Gebruikers of aan BOELLIE in ruil voor online beoordelingen.

De beoordeling van een Gebruiker van een andere Gebruiker dient altijd fair en eerlijk te zijn. Onjuistheden en beledigingen zijn niet toegestaan.

BOELLIE controleert geen beoordelingen voorafgaand aan publicatie op de Site door Gebruikers.

Indien een beoordeling die op de Site is gepubliceerd ongepast of misplaatst is of anderszins niet voldoet aan deze Voorwaarden, kunnen Gebruikers de beoordeling aan BOELLIE melden in overeenstemming met de meldingsprocedure zoals beschreven in onderstaand artikel 8.5. Op verzoek van een Gebruiker zal BOELLIE beoordelingen verwijderen in overeenstemming met deze Voorwaarden en toepasselijke wetgeving.

Daarnaast kan BOELLIE het account van een Gebruiker blokkeren, die een beoordeling geeft die niet voldoet aan deze Voorwaarden, zoals uiteengezet in artikel 10.1. Alleen Gebruikers mogen beoordelingen schrijven en plaatsen op de Site. 

  1. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Alle Gebruikers zijn volledig aansprakelijk voor alle informatie die zij op de Site plaatsen en voor de Artikelen die zij aanbieden, verkopen, ruilen of overdragen aan andere Gebruikers. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, erkennen en aanvaarden Gebruikers dat zij volledig verantwoordelijk zijn voor het uploaden van een Artikel in Het Marktplein, alsmede voor de beschrijving van het Artikel en de foto's, voor alle op de Site geplaatste informatie en verklaringen aan Kopers of andere Gebruikers en voor de juistheid van de overige verstrekte gegevens (met inbegrip van privéberichten en feedbacks) (hierna gezamenlijk aangeduid als de "Inhoud"). Daarnaast zijn Gebruikers als enige verantwoordelijk voor de met andere Gebruikers verrichte Transacties en geschillen die daaruit zouden kunnen voortvloeien, tenzij geschillen worden veroorzaakt door het niet nakomen door BOELLIE van haar verplichtingen overeenkomstig deze Voorwaarden.

8.2 Gebruikers dienen zich te houden aan alle wetten, regels en voorschriften die op hen van toepassing zijn bij het gebruik van de Site. Gebruikers dienen zich in het bijzonder te onthouden van (i) inbreuk op de rechten van derden, (ii) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of het opnemen van namaakartikelen, (iii) het vermelden van Artikelen die in strijd zijn met wet- of regelgeving; (iv) het aanzetten tot strafbare feiten of misdrijven, discriminatie, haat of geweld op basis van ras, etnische afkomst of nationaliteit, (v) het doorgeven van onjuiste informatie of vertrouwelijke informatie, (vi) het maken van lasterlijke opmerkingen, (vii) het verrichten van handelingen die mogelijk gevaar in kunnen houden voor minderjarigen, (viii) het publiceren van persoonsgegevens van andere personen of inbreuk maken op privacyrechten of (ix) het misbruiken van de identiteit van een ander, of (x) het uploaden of anderszins invoeren van Inhoud die onwettig, onjuist of onjuist is. Gebruikers dienen te goeder trouw te handelen en de Site te goeder trouw te gebruiken.

8.3 BOELLIE treedt slechts op als tussenpersoon tussen Kopers en Verkopers. Indien een Gebruiker of Bezoeker wangedrag van een andere Gebruiker of Bezoeker aan BOELLIE meldt, kan BOELLIE de getroffen partij helpen. BOELLIE zal indien nodig ook samenwerken met de lokale autoriteiten. Indien een Gebruiker artikel 10 niet naleeft of anderszins deze Voorwaarden schendt, erkent en aanvaardt de Gebruiker dat hij/zij als enige verantwoordelijk is voor alle daaruit voortvloeiende directe en indirecte schade van derden of van BOELLIE, indien toegestaan door de wet. Bijgevolg erkent en aanvaardt de Gebruiker dat, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en behalve in geval van schending van deze Voorwaarden, BOELLIE in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld voor schade of verlies geleden door Bezoekers of Gebruikers en/of derden. In het bijzonder kan BOELLIE, zonder dat deze lijst uitputtend is, niet verantwoordelijk worden gesteld voor: (I) handelingen of nalatigheden van Gebruikers, (ii) de geschiktheid, nauwkeurigheid, volledigheid en/of wettigheid van Inhoud; of (iii) de veiligheid, kwaliteit en hoeveelheid Artikelen die Gebruikers via de Site verkopen, kopen of uitwisselen, noch de conformiteit van een Artikel met de gegeven beschrijving (iv) enige kwestie met de Transacties, tenzij uitdrukkelijk bepaald onder de Kopersbescherming.

8.4 BOELLIE is niet verantwoordelijk voor de door Gebruikers gegenereerde Inhoud. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor hun Inhoud. Gebruikers erkennen en aanvaarden dat BOELLIE in haar hoedanigheid van hostingprovider geen contractuele verplichting heeft om enige controle uit te voeren op de Inhoud en de in Het Marktplein genoemde Artikelen, en, voor zover toegestaan op grond van toepasselijke wetgeving, in geen geval verantwoordelijk zal zijn voor schade of verlies geleden door Bezoekers of Gebruikers en/of derden met betrekking tot deze Inhoud en Artikelen. In overeenstemming met haar wettelijke verplichtingen zal BOELLIE alle evident onrechtmatige Inhoud die naar behoren aan haar is gemeld, van de Site verwijderen. Indien BOELLIE Inhoud of Artikel detecteert die de toepasselijke wetgeving en/of deze Voorwaarden schenden of waarschijnlijk zullen schenden, kan BOELLIE actie ondernemen tegen de Gebruiker, zoals bepaald in artikel 3.6 en 10. 

8.5 Indien een Gebruiker of Bezoeker Inhoud ontdekt die strafbare feiten tegen de menselijkheid goedkeurt of toestaat, die aanzet geven tot raciale haat en/of geweld en/of terroristische handelingen, of  kinderpornografie of enige andere onrechtmatige inhoud bevat, dient BOELLIE onmiddellijk op de hoogte te worden gesteld door:

a. contact op te nemen met BOELLIE via het klachtenformulier; 

b. contact op te nemen met BOELLIE via het contactformulier;

c. een e-mail te sturen naar het adres info@boellie.nl;

Indien dergelijke Inhoud wordt gemeld, behoudt BOELLIE zich het recht voor om onmiddellijk, zonder kennisgeving, de account van de Gebruiker op te schorten (met inbegrip van eventuele lopende transacties) en de Inhoud te verwijderen, zoals bepaald in artikel 10.

8.6 Indien een Gebruiker van mening is dat Inhoud deze Voorwaarden en/of zijn rechten en/of de rechten van een derde (bijv. namaak, belediging, schending van privacyrechten, productveiligheidskwesties) zou kunnen schenden, kunnen de Gebruikers dit aan BOELLIE mededelen door:

a. contact op te nemen met BOELLIE via het klachtenformulier; 

b. contact op te nemen met BOELLIE via het contactformulier;

c. een e-mail te sturen naar het adres info@boellie.nl;

8.7 Indien er sprake is van een productveiligheidskwestie met een Artikel, wordt het Gebruikers aangeraden het gebruik van het Artikel te staken.

8.8 BOELLIE is niet verantwoordelijk voor fiscale of declaratieverplichtingen die voor Gebruikers uit hun activiteiten op de Site kunnen voortvloeien. Ten behoeve van de Transacties die op de Site worden verricht, zijn de Gebruikers uitsluitend zelf verantwoordelijk voor eventuele fiscale declaratieverplichtingen die bestaan op grond van  toepasselijke wetgeving.

8.9 Conform de toepasselijke wet- en regelgeving neemt BOELLIE alle passende maatregelen om de beveiliging van de door Gebruikers verstrekte gegevens te beschermen en om te voorkomen dat onze Diensten afbreuk doen aan de gegevens en software die op de computers, tablets of smartphones van de Gebruiker zijn opgeslagen. Ondanks het feit dat BOELLIE passende maatregelen heeft genomen die in overeenstemming zijn met de wettelijke vereisten, kunnen haar systemen nog steeds in gevaar komen door onvoorspelbare gebeurtenissen zoals cyberaanvallen of beveiligingsinbreuken met betrekking tot de overdracht van gegevens of voor prestatiegaranties met betrekking tot het volume en de snelheid van gegevensoverdracht. In deze voorwaarden raden wij Gebruikers dringend aan alle passende maatregelen te nemen om hun eigen gegevens en/of software te beschermen, met name tegen besmetting door eventuele virussen die op het internet circuleerden.

 1. VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

9.1 Gebruikers verbinden zich ertoe de volgende regels na te leven bij het gebruik van de Site:

a. bij het registreren op de Site waarheidsgetrouwe informatie over zichzelf te verstrekken (waaronder, maar niet uitsluitend zijn/haar naam en e-mailadres);

b. zich slechts één keer op de Site te registreren en niet meer dan één Account aan te maken, (i) indien een derde toegang krijgt tot een Gebruikersaccount, kan de Gebruiker een andere Account aanmaken, maar pas nadat de Gebruiker BOELLIE heeft geïnformeerd over de toegang van derden en BOELLIE de oorspronkelijke Account heeft geblokkeerd;

c. de Site en/of de Diensten niet te gebruiken met het doel onrechtmatige of frauduleuze handelingen of transacties te verrichten;

d. bij het gebruik van de Site objectieve, correcte, volledige en gedetailleerde informatie te verstrekken over de te verkopen of te ruilen Artikelen;

e. ervoor te zorgen dat de voorgestelde prijs voor de ruil en/of de verkoop van de Artikelen, alsmede andere gegevens daarover, juist zijn;

f. geen inhoud of informatie te kopiëren op de Site of die door BOELLIE of een andere Gebruiker van de Site geüpload is, 

g. geen inhoud of informatie op de Site te gebruiken voor enig onrechtmatig doel.

9.2 Gebruikers onthouden zich, en Bezoekers onthouden zich bij het gebruik van de Site van :

a. het delen, openbaar maken of anderszins gebruiken van misleidende of onjuiste informatie en/of gegevens;

b. het aanmoedigen van aankoop van goederen als de verkoop of het bezit van die goederen verboden of beperkt is;

c. het gebruiken (in het bijzonder delen en/of publiceren) van foto's (i) waarvoor de betreffende Gebruiker de intellectuele eigendomsrechten niet bezit (over het algemeen zijn dit foto's die op het internet worden gevonden), of (ii) die links naar andere Sites bevatten;

d. het gebruiken (met name delen en/of publiceren) van foto's (i) waarop anderen dan de betreffende Gebruiker zelf zichtbaar zijn, tenzij de andere zichtbare personen hebben ingestemd met de publicatie van deze foto's; of (ii) die in strijd zijn of kunnen worden geacht met goede zeden en/of openbare orde (bijvoorbeeld erotische foto's, pornografische foto's of foto's met gewelddadige inhoud);

e. het publiceren van inhoud die terrorisme, racisme, revisionisme, xenofobie, homofobie, seksisme, hatelijke uitspraken, discriminatie, mensenhandel, georganiseerde misdaad, illegale organisaties, zelfverwonding, zelfmoord, marteling, wreedheid voor dieren, apologie van oorlogsmisdaden, seksuele uitbuiting van kinderen en/of volwassenen, sekten prijst, promoot, aanmoedigt of daartoe aanzet, ;

f. het aanbieden, verkopen, kopen, ruilen en/of overdragen van Artikelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden, zoals geregistreerde merken en/of andere tekens, voor zover deze zijn beschermd door het toepasselijke recht (zoals bijvoorbeeld bedrijfsaanduidingen in bepaalde rechtsgebieden), modelrechten en/of auteursrechten;

g. het schenden van de eigendomsrechten en/of de persoonlijke rechten van derden (waaronder intellectuele eigendomsrechten);

h. het schenden van toepasselijke wet- en/of regelgeving;

i. het schenden van de openbare orde en/of goede zeden ;

j. het gebruiken (met name delen en/of publiceren) van programma's en/of computerbestanden die virussen bevatten, of die (i) de normale werking van de Site en/of de Diensten kunnen verstoren, (ii) de computers van Gebruikers infecteren en derhalve tot schade leiden voor de Gebruiker of zijn/haar activa of (iii) de Gebruiker verhinderen gebruik te maken van de Site, de Diensten of de computer van de Gebruiker;

k. het aanbieden en/of delen of anderszins promoten van links naar andere Sites en/of bedrijven die soortgelijke diensten aanbieden als die welke door de Site worden aangeboden;

l. het aanbieden en/of delen of anderszins promoten van links naar andere Sites en/of bedrijven die soortgelijke diensten aanbieden als die welke door de Site worden aangeboden, of naar Sites of bedrijven waarvan de inhoud of activiteit onwettig is of in strijd is met ons beleid inzake Inhoud;

m. het mijnen van data, screen scrapen of crawlen van enig deel van de Site.

n. het demonteren, disassembleren of reverse-engineeren van enig deel van de Site.

o. het aanpassen, kopiëren, wijzigen, verspreiden of commercialiseren van inhoud op de Site zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BOELLIE.

9.3 Gebruikers en Bezoekers onthouden zich van het verzamelen, gelijktijdig bewaren, doorgeven aan derden, openbaar maken, publiceren of bekend maken van gegevens van de Gebruikers van de Site of gegevens over de handelingen van Gebruikers van de Site, waaronder Transacties, hun aantal, type, prijs, enz., indien de gegevens op onrechtmatige wijze of na een onrechtmatige handeling of een omissie beschikbaar komen. 

Gebruikers en Bezoekers onthouden zich van het verzamelen, gelijktijdig bewaren, doorgeven aan derden, openbaar maken, publiceren of bekend maken van informatie die op de Site verschijnt, indien dit van invloed kan zijn op de rechten van andere Gebruikers.

9.4 De Gebruiker stemt ermee in zijn/haar Account inloggegevens en wachtwoorden geheim te houden en zijn/haar inloggegevens of wachtwoord niet aan derden bekend te maken (met uitzondering van personen die de Gebruiker toestemming geeft om zijn/haar inloggegevens en wachtwoorden te gebruiken).De Gebruiker is als enige verantwoordelijk (jegens BOELLIE en anderen) voor alle activiteiten die plaatsvinden op het Account van de Gebruiker. Indien een Gebruiker weet of vermoedt dat een onbevoegde derde het wachtwoord van de Gebruiker kent of toegang heeft gekregen tot het account van de Gebruiker, dient de Gebruiker BOELLIE onmiddellijk op de hoogte te stellen via het contactformulier. 

9.5 De Gebruiker stemt ermee in om alle informatie op de Site die niet actueel of correct is, met inbegrip van de informatie die door de Gebruiker wordt verstrekt tijdens het registreren op de Site en informatie in het Gebruikersaccount, alsmede informatie over de in Het Marktplein genoemde Artikelen bij het gebruik van de Site, bij te werken. 

9.6 Bij gebruik van de Site verklaart de Gebruiker:

a. dat hij/zij een persoon is, dat hij/zij 18 jaar of ouder is (anders dient de ouder(s) of voogd zich op zijn/haar plaats aan te melden en toezicht te houden op het gebruik van de Site door de minderjarige), (ii) dat hij/zij de Diensten van de Site uitsluitend gebruikt ten behoeve van zijn/haar persoonlijk voordeel en niet voor enige professionele activiteit, en (iii) dat hij/zij handelingsbekwaam is alle rechten heeft om de Transacties op de Site uit te voeren;

b. dat hij/zij begrijpt dat hij/zij volledig verantwoordelijk is, op grond van  deze Voorwaarden en toepasselijke wetgeving, voor de nakoming van zijn/haar verplichtingen op grond van de tussen Koper en Verkoper gesloten overeenkomst, zoals gedefinieerd in artikel 4 van de Voorwaarden;

c. dat hij/zij begrijpt dat hij/zij bij het bestellen van een Artikel, hij/zij zich verbindt tot het kopen of ruimen van dit Artikel, en dat niet-uitvoering van deze Transactie hem/haar kan verplichten tot vergoeding van de door de Verkoper geleden verliezen;

d. dat hij/zij begrijpt dat hij/zij aan BOELLIE moet betalen indien hij/zij besluit de Aanvullende Diensten af te nemen.

 1. BOELLIE'S RECHT OM ACCOUNTS TE BEPERKEN EN TE BLOKKEREN.

10.1 Beperking en blokkering van Gebruikersaccounts. Onder de hierna in artikel 10.2 en 10.3 genoemde omstandigheden kan BOELLIE:

a. Het Account van een Gebruiker beperken. Gebruikers van wie de Accounts beperkt zijn, kunnen bepaalde functies van de Site niet gebruiken of hebben daar geen toegang toe, zoals de mogelijkheid om Advertenties te plaatsen, Transacties uit te voeren, of privéberichten naar andere Gebruikers te sturen; of

b. Het account van een Gebruiker tijdelijk of definitief blokkeren. Gebruikers van wie de Accounts zijn geblokkeerd, hebben geen toegang meer tot de Site. Indien BOELLIE het Account van een Gebruiker blokkeert, kan BOELLIE ook zorgen dat deze Gebruiker zich opnieuw op de Site registreert.

BOELLIE verplicht zich tot het nemen van beperkende of blokkeringsmaatregelen die in verhouding staan tot de omstandigheden en in het bijzonder met de door de Gebruiker gepleegde inbreuk(en). Inbreuken van Gebruikers zullen leiden tot een tijdelijke blokkering of beperking van hun Account, tenzij deze schendingen ernstig of herhaald zijn, in dat geval wordt het Account van de Gebruiker definitief geblokkeerd.

10.2 Blokkering met kennisgeving. BOELLIE kan het Account van een Gebruiker beperken of blokkeren, na deze Gebruiker hiervan schriftelijk op de hoogte te hebben gesteld en een redelijke opzegtermijn in acht te hebben genomen, indien deze Gebruiker:

a. deze Voorwaarden schendt;

b. onjuiste, misleidende, verouderde en/of onvolledige informatie verstrekt of publiceert bij het registreren op de Site of het gebruik van de Site, of deze informatie niet up-to-date houdt;

c. opzettelijk en moedwillig anderen beledigt;

d. misbruik maakt van de functionaliteiten van de Site of deze te kwader trouw gebruikt, bijvoorbeeld door misbruik te maken van de mogelijkheid om Inhoud te melden of om bezwaar te maken tegen de beslissingen van BOELLIE om het gebruik van de Site te beperken, accoun

Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren, het webverkeer te analyseren en voor marketingdoeleinden. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klikt u op "Accepteren".